Energetikai tanúsítvány jogszabályi háttere (2024)

Energetikai tanúsítvány jogszabályi háttere (2024)

Milyen egy energetikai tanúsítvány jogszabály szerint? Minek kell megfelelnie egy tanúsítványnak? Mi a különbség a régi és az új szabályozás között?

Mely jogszabályok írják elő az energetikai tanúsítványok elkészítésének követelményeit és felépítését?

Az energetikai tanúsítványokról való legfontosabb rendelkezések két jogszabályban találhatóak meg. Az egyik a 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet, ami az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szól, a másik pedig az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet.

 A 7/ 2006 (V.24.) számú miniszteri rendelet 2023. november 1-től hatályon kívül van helyezve.

Az energetikai tanúsítványokat, mint hiteles dokumentumokat az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatbázisában rögzítik és kezelik, amit pedig az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012 (XI.8.) számú Kormányrendelet szabályoz.

Milyen épületekre terjed ki a rendelet hatálya?

A Kormányrendelet megfogalmazása szerint energetikai tanúsítványt kell készíteni új épület építése esetén, meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása, illetve 500 nm2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

A jogszabály segítségünkre van abban is, hogy tulajdonképpen mit is kell érteni az épület szó alatt. Ennek értelmében épület a falakkal ellátott, fedett építmény, amelyben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására.

Milyen épületekre nem vonatkoznak az energetikai tanúsítvány jogszabályok?

A Kormányrendelet kimondja, hogy nem kell energetikai tanúsítványt készíteni:

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre,
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre,
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre,
 • hitéleti célra használt épületre.

Energetikai tanúsítvány nem szükséges

Továbbá nincs szükség tanúsítványra:

 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre
 • műhely vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Minek kell megfelelni a tanúsítvány megszerzéséhez? Mik a tanúsítás szabályai?

Ha egy ingatlanra tanúsítványt szeretnénk készíttetni a jogszabály azon feltételeinek kell megfelelnie a kérdéses ingatlannak, amely kimondja, hogy milyen épületek esetében van szükség energetikai tanúsítványra.

Amennyiben új épületre szeretnénk energetikai tanúsítványt készíttetni, az építtető feladata annak elintézése. Ezt a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően kell megtenni.

Épület vagy önálló rendeltetési egység eladásakor, vagy bérbeadásakor a hirdetésben fel kell tüntetni az ingatlan besorolási osztályát, amennyiben már rendelkezésünkre áll a tanúsítvány.
Eladáskor vagy bérbeadáskor a szerződésben rögzíteni kell, hogy van e szükség energiatanúsítványra (ha nincs, akkor miért nem), a tanúsítvány sorszámát (HET szám), és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a bérlő, vagy a vevő a tanúsítvány egy példányát átvette az eladótól, vagy bérbeadótól.

A jogszabály rendelkezik arról is, hogy bizonyos épületek esetében (pl. 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épület) jól látható helyre ki kell függeszteni a tanúsítványt.

Főszabály szerint a tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani, de meghatározott esetekben egy adott épület önálló rendeltetési egységére is ki lehet (pl. panelház lakásai esetében).

Az építtető illetve a tulajdonos biztosítani köteles a helyszíni felmérés lehetőségét, illetve a tanúsítvány kiállításához szükséges dokumentumokat, iratokat, adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

Amennyiben a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, az esetben a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell elvégezni a tanúsítást.

Miket kell figyelembe venni egy energetikai tanúsítvány elkészítésekor? Mik egy energetikai tanúsítvány tartalmi követelményei?

Az energetikai tanúsítvány elkészítésének nagyon fontos mozzanata az ingatlan helyszíni felmérése, melynek során a tanúsító szakember energetikai szempontból vizsgálja meg az ingatlant.

Felmérésre kerülnek az épületet határoló szerkezetek:

 • pincefödém
 • talajon fekvő padlószerkezet
 • külső falazat
 • külső nyílászárók
 • árkádok
 • lapostető
 • padlásfödém
 • fűtött-fűtetlen tér közötti falazat

 és a fűtésrendszer, valamint a melegvíz előállítására szolgáló rendszer.

Mit ír elő a jogszabály a tartalomról?

Az energetikai tanúsítvány tartalmi követelményeiről a jogszabály a következőképpen rendelkezik, felsorolásszerűen:

 • Energetikai minőségtanúsítvány
 • Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye)
 • Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma
 • Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma
 • A vizsgált épületet ábrázoló fotó
 • Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) számított, méretezett összesített energetikai jellemzője (kWh/m2a)
 • Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (kWh/m2 év (1)
 • Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a követelményérték százalékában
 • Az épületben hasznosított megújuló energia részaránya
 • 2023. november 1-jétől érvényes energetikai minőség szerinti besorolás példa HH kategóriára:

Energetikai besorolás HH

 • Javaslat
 • Egyéb megjegyzés
 • Az épület védettsége (műemlék, helyi védett)
 • A tanúsítvány kiállításának oka
 • Kapcsolódó tanúsítvány száma
 • A tanúsítvány kiállításának kelte
 • A tanúsító aláírása

Tartalmi követelményként említi még a tanúsítást alátámasztó munkarészt, melynek a következőket kell tartalmaznia:

 • Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye), e-mail címe.
 • Az épület címe, helyrajzi száma.
 • A tanúsító neve, címe, jogosultsági száma.
 • A tanúsítvány kiállításának időpontja.
 • Fényképeket a következőkről: ingatlanról, fűtési rendszerről, nyílászárókról, amennyiben van, napkollektorról, napelemről,
 • Az épület építési ideje, és ha volt jelentős felújítás, annak dátuma.
 • A tanúsítás oka.
 • Új épületek esetén egy alaprajz és egy metszet, valamint az építési engedély száma.
 • Annak megjelölése, hogy a tanúsítás tárgya egész épület vagy az épület részét képező önálló rendeltetési egység.
 • A tanúsított épület rendeltetése.
 • Arra vonatkozó információ, hogy az épület egésze műemléki vagy helyi védelem alatt áll-e.
 • Az épület fűtött szintjeinek száma.
 • A tanúsítvány kiállításában közreműködők neve, címe, jogosultsági száma

Mikor változtak a jogszabályok? Mik a különbségek a régi és az új szabályozás között?

Általánosságban elmondható, hogy az energetikai tanúsítvány szabályozásában évről évre folyamatos változás történik. Essen itt szó a legfontosabb változásokról a teljesség igénye nélkül időrend szerinti sorrendben.

2015 végéig az ingatlanok osztályba sorolási kategóriáit egyetlen betűvel jelölték meg (pl. „B”). Ez 2016-tól megváltozott, innentől megduplázódtak a betűk („BB”), valamint két új kategóriával bővült, AA++ és JJ. Ettől az évtől pótlapra van szükség azokhoz a tanúsítványokhoz, melyek korábban készültek, hogy továbbra is érvényesek legyenek. Pótlapot a HET szám megadása mellett  igényelhetünk tanúsítványunkhoz.

Változás történt a bérbeadások tekintetében is. Eddig csak külön álló épületek bérbeadásánál volt szükség az energetikai tanúsítvány elkészítésére, most már a társasházi lakásoknál is elengedhetetlen.

2018-tól újabb szigorítások léptek életbe a tanúsítványok kapcsán. Az épülethatároló szerkezetek (pl. külső nyílászárók, külső fal, pincefödém stb.) hőátbocsátási tényezőinek követelményértékei változtak meg.

2021-től az új építésű ingatlanoknak a közel nulla energiaigényű követelményszintnek kell megfelelniük, valamint a felhasznált minimális megújuló energia részaránya legalább 25% kell legyen ahhoz, hogy használatbavételi engedélyt kaphasson.
Megújuló energia például a napenergia, szélenergia, biomassza, tűzifa.

A legfrissebb jogszabály változás 2023. november 1-től történt. Újra egy betűjellel, de két besorlást kapnak az ingatlanok, külön energetikai és külön CO2 kibocsátás szerint. A kategóriák "A+++" -tól "I" -ig vannak besorolva.  

 

Vállaljuk energetikai tanúsítványok elkészítését Budapesten, Pet megyében és Veszprém megyében is.

GYIK:

Mely jogszabályok rendelkeznek az energetikai tanúsítványok készítéséről?

Az energetikai tanúsítványokat a 176/2008. (VI.30.) számú Kormány rendelet és a 9/ 2023. (V.25.) ÉKM rendelet szabályozza.

Mikor, mely esetekben kell alkalmazni ezeket a jogszabályokat, mely épületekre vonatkoznak?

Energetikai tanúsítványt kell készíteni új épület építése esetén, meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása, illetve 250 nm2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

 

Miért minket válasszon?

Ügyfeleink véleménye

Kutyik Zsolt

Kutyik Zsolt

Budapest

"Minden az ígéretek szerint haladt; időpont egyeztetés, helyszíni szemle, fizetés, tanúsítvány kiállítása. Csak ajánlani tudom ezen szolgáltatót!"
Palkovics Viktor

Palkovics Viktor

Budapest

"Gyorsan, már másnapra kijött a segítőkész kolléga helyszíni felmérésre, majd egy napon belül megkaptuk a tanúsítványt!"
Nyúl Rita

Nyúl Rita

Budapest

"Nagyon elégedett vagyok a szolgáltatással, röviden összefoglalva: gyors, megbízható és profi cég."
0

átadott energetikai tanúsítvány

0

év tapasztalat

0

5 csillagos értékelés

0

m2 felmért ingatlan terület

Lépjen velünk kapcsolatba!

Ingyenes telefonos konzultáció és azonnali időpont-egyeztetés.

Weboldalunk cookie-kat használ. Az elfogadom gomb megnyomásával hozzájárulsz és elfogadod ezek használatát a böngésződben. További információt az adatkezelési tájékoztatónkban találsz.

Elfogadom